donderdag 26 augustus 2010

Boek Hanefi Avci

Infiltranten Gülen zouden Turkije in hun greep hebben


ISTANBUL De islamisten van de Gülen-beweging zijn massaal geïn­filtreerd in het Turkse politiekorps en de veiligheidsdiensten. Dat stelt een gerenommeerde politiechef in zijn boek, dat in Turkije als een bom is ingeslagen. Justitie heeft on­middellijk een onderzoek inge­steld.


De omstreden islamitische bewe­ging van de Turkse prediker Fethüllah Gülen maakt achter de schermen de dienst uit in Turkije. Dat is kortweg de boodschap van het deze week gepubliceerde boek van politiechef Hanefi Avci, geti­teld Devote bewoners van de Halic. En daarmee heeft hij het hele land op zijn kop gezet.
De huidige politiebaas van de stad Eskisehir, komt met nogal wat be­schuldigingen. Volgens hem zijn de volgelingen van de in Amerika woonachtige Fethüllah Gülen op grote schaal geïnfiltreerd bij poli­tie, leger en het regeringsapparaat. Ook flink wat rechters en aankla­gers horen volgens hem bij de club. De leiders van de islamiti­sche beweging zouden zich op gro­te schaal bezig houden met afluis­terpraktijken van hooggeplaatste ambtenaren, veiligheidsdiensten en politici.
Zowel het ministerie van Binnen­landse Zaken als een openbaar aan­klager hebben meteen een onder­zoek gelanceerd. Premier Recep Tayyip Erdogan bestempelde in een televisie-interview het boek als ‘erg ongelukkig’. En in de me­dia vallen aanhangers en tegenstan­ders over elkaar heen om de bewe­ringen van de politiechef te ont­kennen dan wel te omarmen.
De Fethüllahci – zoals de aanhan­gers in Turkije worden genoemd – zouden, zo zegt Avci, ook de hand hebben gehad in het Ergene­kon- onderzoek. Afgelopen jaren zijn in Turkije meer dan tweehon­derd mensen opgepakt, die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij het beramen van een coup te­gen de islamitische overheid. De politiechef sluit in zijn boek zelfs niet uit dat sommige bewijzen in het onderzoek door de politie zelf zijn geplaatst, om zo de tegenstan­ders van de beweging uit te schake­len. „Mensen die zich kritisch uitla­ten over de Gülen-beweging zijn in gevaar, zolang de leden cruciale posities binnen de overheid bezet­ten.” Avci zegt zelf dat hij naar bui­ten treedt met zijn kennis, omdat de regering geen belangstelling toonde voor zijn bewijzen tegen de club. Tegenstanders vragen zich af waarom de politiebaas juist nu – kort voor het referendum over de grondwet, dat een populariteits­test dreigt te worden voor de rege­rende AKP – met onthullingen naar buiten komt.
Geruchten dat de Gülen- beweging veel macht en invloed heeft bin­nen het Turkse politieapparaat be­staan al langer. Maar het is de eer­ste keer dat een gerespecteerde po­litiechef met deze beschuldigingen naar buiten komt. Feit is dat de prediker, die sinds de jaren negentig in de VS woont, veel aanhangers heeft en overal in het land scholen opent. De Ameri­kaanse professor Helen Rose Ebaugh stelt in haar boek The Gülen Movement dat de club on­der meer eigenaar is van het dag­blad Zaman, tv- station SamanYo­lu, zes privéziekenhuizen, een uni­versiteit, Bank Aysa en de grootste hulporganisatie Kimse Yok Mu.
Aanhangers wereldwijd stellen dat Gülen een open en moderne vorm van de islam nastreeft, die voor integratie en dialoog is. Vol­gens tegenstanders heeft de club juist sektarische trekjes en is uit op islamisering van de samenleving.


Gülen ook in Nederland
De beweging is ook in Nederland actief. Twee jaar geleden vroeg de Tweede Kamer al om een onder­zoek. De resultaten hiervan wor­den dit najaar verwacht, aldus een woordvoerder van het ministerie van VROM.
De Gülen- beweging heeft wereld­wijd meer dan 1000 scholen in honderden landen waaronder Ne­derland. Zo zou het Cosmicus Ly­ceum in Rotterdam banden heb­ben met de club. Ook Turkse insti­tuten die aan huiswerkbegeleiding en naschoolse opvang doen zou­den het gedachtegoed van de pre­diker aanhangen. Het onderzoek naar de Nederland­se activiteiten werd vorig jaar uit­besteed aan een instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar het ministerie trok de opdracht in toen bleek dat de directeur van het desbetreffende instituut ook lid van was van Raad van Advies van de Dialoogacademie, een instelling met nauwe banden met de Gülen-beweging. Waarna de op­dracht aan Forum, het instituut voor multiculturele vraagstukken, werd gegeven.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten